Av Sylvia Jacobsen, partner og seniorkonsulent i Ingerfair.

Målrettet rekruttering handler om å fange interessen til potensielle frivillige og inspirerer de til å engasjere seg i din organisasjon. I tidligere artikler om målrettet rekruttering så har jeg blant annet hatt fokus på viktigheten av strategisk arbeid, les her. Videre skrev vi i 2016 om effekten av en personlig oppfordring, og hvordan det kan være effektivt når man ønsker skaffe seg nye frivillige.

I dag retter vi fokuset på den relasjonelle rekrutteringen.

Relasjonell rekruttering handler om å bruke folks nettverk til å fortelle om muligheten for å bli frivillig i din organisasjon. Over halvparten av en gruppe frivillige som ble spurt i en større dansk undersøkelse, sier at de ble frivillige fordi de fikk positive anbefalinger fra andre.

Ca. 60% av befolkningen utfører frivillig arbeid hvert år. Likevel er det fortsatt veldig mange som ikke involverer seg frivillig, som likevel ønsker å gjøre det. En stor andel oppgir at de gjerne ville gjort frivillig arbeid dersom noen hadde spurt dem. Forskning sier at det er opp mot 50% som svarer dette. Dette betyr at det ligger et ubenyttet potensialt, som man med enkle grep kan unytte bedre.

Engasjement selger

Ettersom mange frivillige er brennende opptatt av det de holder på med, kan den relasjonelle rekruteringen drives av og med frivillige medlemmer. Gjennom å bruke engasjementet og motivasjonen som ligger der, kan dine medlemmer overbevise sitt nettverk om å engasjere seg.

Det er nettopp det relasjonell rekruttering handler om; det å smitte andre med sitt engasjement.

Jeg opplever at organisasjoner mange ganger glemmer å spørre de som allerede er engasjert om å være med å rekruttere. Uten direkte oppfordring, så tenker mange at dette ikke er noe de skal involvere seg i. Derfor skal du være tydelig på hva du trenger hjelp til. Gjerne en helt spesifikk oppgave i en definert aktivitet. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er alle som ønsker eller kan jobbe med denne formen for rekruttering. Det krever nemlig at du og dine frivillige bruker dere selv aktivt for å nå målet. Hvis de frivillige i organisasjonen ikke våger å involvere seg, er det ikke sikkert at denne formen for rekruttering er riktig for dere. Derfor er det viktig at du går foran, og viser vei. Rasjonell rekruttering handler om å fortelle vidt og bredt om mulighetene til å bli frivillig i din organisasjon. Du vet nemlig aldri hvem som kan bli din neste frivillig.

Gå foran

Det er viktig å være oppmerksom på at ikke er alle ønsker eller kan jobbe med denne formen for rekruttering. Det krever nemlig at du og dine frivillige bruker dere selv aktivt for å nå målet. Hvis de frivillige i organisasjonen ikke våger å involvere seg, er det ikke sikkert at denne formen for rekruttering er riktig for dere. Hvis du vurdere at det er en mulighet så skal du selv engasjere deg. Du bør starte med deg selv før du oppfordrer de frivillige til å gjøre det samme. Relasjonell rekruttering handler om å fortelle vidt og bredt om mulighetene til å bli frivillig i din organisasjon. Du vet nemlig aldri hvem som kan være din neste potensielle frivillig.

Et godt eksempel på dette er fra et stort arrangement jeg selv var frivillig på for et år siden. Jeg spurte en person som hadde vært med som frivillig tidligere hvorfor ikke han skulle være med igjen. Da svarte han helt enkelt at han ikke hadde blitt spurt av lederen i år.

Gode historier

Hvis relasjonell rekruttering skal funke skal du som tilrettelegger og koordinator gjøre det enkelt å sette i gang og dele de gode historiene. For en uke siden kom en daglig leder i en frivilligsentral bort til meg og spurte hvordan hun kunne få de frivillige til å fortelle om frivilligsentralens ulike tilbud og engasjement. I følge henne så var de så flinke til å prate om andre engasjement de hadde i andre organisasjoner, men ikke i denne frivilligsentralen. Hva skyldes dette? Hadde de blitt spurt om å gjøre det, eller var ting lagt til rette for at de hadde en historie å fortelle hos de andre organisasjonene?  Her er nok svaret sannsynligvis ja.

Husk at mange som engasjerer seg i din organisasjon ønsker ikke alltid umiddelbart å fortelle om sitt engasjement. Derfor bør du oppfordre til og tilrettelegge for å fortelle og dele gode historier slik at de frivillige enkelt kan gjøre nettopp dette.

Ut over å oppfordre de frivillige til å fortelle hva de har gjort, og hva slags tilbud dere har, bør du se på hvilke muligheter du selv har for å fortelle historien videre.

Bruker din organisasjon Facebook og andre SoMe plattformer for å fortelle om organisasjonens arbeid? Da anbefaler vi å dele historiene der. Sosiale medier er en fin plattform å vise frem arbeidet og resultatene din organisasjon oppnår.

På samme måte er lokale aviser også en kanal man kan bruke til fremme dine gode historier. Jo oftere du selv minner dine frivillige på de gode historiene, og fronter disse både internt og eksternt, jo lettere blir det for alle å huske å fortelle om sitt engasjement.

Tilrettelegg

Vi anbefaler derfor at du «kickstarter» den relasjonelle rekruttering ved å dele de gode historiene, samtidig som du oppfordrer de frivillige, brukerne og medlemmene til å dele deres opplevelser til med deres nettverk. Fokuser på hva som er viktig for de frivillige, hva de får ut av å engasjere seg og hvilken forskjell de er med på å utgjøre.

Du bør hjelpe de frivillige ved å fremheve den forskjellen dine frivillige faktisk er med på å gjøre, slik at de frivilliges engasjement blir tydeligere. Det kan igjen føre til at potensielle frivillige ser at om de engasjerer seg i din organisasjon så kan de være en aktiv del av løsningen i en aktivitet som igjen fører til at du vil se effekten av relasjonell rekruttering.