af Stefan Schmidt, projektleder og stifter af TAG DEL, 2013

Jeg vil nu præsentere jer for et projekt, som hedder TAG DEL – et socialt medie for Danmark. Et projekt, der skal være rammen for fremtidens frivillighed og forhåbentligt vil være et inspirerende eksempel på, hvordan frivilligt arbejde kan nytænkes. TAG DEL er udsprunget af mit produktspeciale, som jeg afleverede i vinteren 2011.

Under titlen “Når frivilligt arbejde og social produktion fusionerer – konstruktionen af en platform for en ny frivillig praksisform” undersøgte jeg, hvad der motiverer den enkelte til at arbejde frivilligt og deltage i social produktion. Det kom der et spændende koncept ud af, som jeg i dag sammen med Simon – en KaosPilot – er i færd med at realisere.

 

TAG DEL – et projekthus for hele Danmark

Formålet med TAG DEL er at gøre det muligt for hele Danmark at bidrage til at skabe social innovation og forandring. TAG DEL kan derfor også anskues som et webbaseret ’projekthus’, der altid er åbent og aldrig ligger mere end 2 minutter fra den enkelte dansker. Et ’projekthus’, som inviterer hele Danmark til at være med til at tage del.

Navnet TAG DEL referer til, at det handler om at gøre noget godt (DEL), men også om at få noget igen (TAG). Konkret handler det om at gøre det menings- og værdifuldt for den enkelte at bidrage til at skabe positive sociale forandringer. Motivationen for deltagelse på TAG DEL bygger ikke på, at du står med en forkromet idé til at løse samfundsmæssige problemer, men at du i din hverdag oplever ting, situationer og forhold, som du mener kan forandres til det bedre.

 

Forandringspotentiale skal realiseres

Den nye frivillighed, som TAG DEL vil være rammen for, består i, at brugerne identificerer, hvad vi betegner som ’forandringspotentialer’ (behov) i samfundet og videre samarbejder om at udvikle ’løsningsforslag’ (ideer) til at realisere forandringspotentialer. Det vil sige en webbaseret platform, der flytter brugernes oplevede forandringspotentialer igennem en crowdsourcingproces, hvor samarbejdet med andre brugere fører til en konkret handlingsplan, der gør forandringspotentialet til et realiserbart projekt.

Mere specifikt kan brugerne uploade et forandringspotentiale til TAG DEL, hvorefter det føres igennem fire faser. Det kan fx være Sidsel, der uploader sit forandringspotentiale, der udspringer af hendes oplevelser med hjemløse i Nørrebroparken: ”Hvordan kan vi forandre Nørrebroparken til et bedre sted for hjemløse?” Det kunne også være Mellemfolkeligt Samvirke, der som et led i deres kampagne for bedre vilkår for gadebørn, uploader deres forandringspotentiale: ”Hvordan kan vi forandre gadebørns vilkår?”

 

Forandringspotentialets fire faser:

Inspiration -> Udvikling -> Evaluering -> Praksis

I den første fase kan brugerne tilføre forandringspotentialet inspiration, som klæder brugerne på til udviklingsfasen, hvor det handler om at bidrage med konkrete løsningsforslag. Dernæst evalueres løsningsforslagene på demokratisk vis og brugerne har mulighed for at etablere en projektgruppe omkring de løsningsforslag de hver især finder interessante. Slutteligt laver de etablerede projektgrupper handleplaner for, hvordan de vil arbejde videre med det, der nu er blevet et realiserbart projekt.

 

Organisering uden organisationer

Centralt for TAG DELs mål med at bruge web 2.0-teknologi er at understøtte mulighederne for forstærket autonomi og empowerment hos brugerne. Vi vil gøre det muligt, nemt og sjovt for brugerne at få mere indflydelse samt klæde dem på til at handle. Internettet kan i den forbindelse bruges til at understøtte nye former for gruppekommunikation og -aktion, der tidligere ikke kunne finde sted gennem institutioner.

Ligesom trykpressen udvidede menneskers mulighed for at udtrykke sig og telefonen udvidede muligheden for kommunikation imellem mennesker, så har internetbaserede sociale værktøjer gjort gruppedannelse muligt uden de tids- og ressourcemæssige begrænsninger, der tidligere var forbundet hermed.

Web 2.0-teknologier gør det altså muligt for grupper at dannes omkring aktiviteter, der ville have høje omkostninger, hvis de skulle finde sted i traditionelle institutioner og organisationer. TAG DEL vil netop udnytte denne mulighed og gøre det muligt for hele Danmark at bidrage til at definere og løse forandringspotentialer. TAG DEL’s slogan lyder derfor også; ”Vi kan gøre mere sammen”.

 

Værdiskabelse gennem crowdsourcing

Crowdsourcing refererer til, at virksomheder via internettet outsourcer opgaver og problemstillinger til en uafhængig masse af mennesker. Crowdsourcings særlige styrke er, at dens egenskab som en åben invitation til en udefineret masse, resulterer i bedre løsninger på grund af det enorme antal løsningsforslag og massens kollektive intelligens. Særligt for crowdsourcing er dertil massens evne til også at sortere og evaluere de mange løsningsforslag og dermed finde den bedste løsning, hvilket uden massens hjælp vil være et meget ressourcekrævende arbejde.

Der eksisterer i dag en lang række webbaserede platforme, der faciliterer forskellige former for crowdsourcing. Fælles for de fleste er dog, at den værdimæssige produktion primært sker i relation til virksomheden, der crowdsourcer en problemstilling. TAG DEL vil omgå denne magtstruktur ved både at gøre det muligt for brugerne at crowdsource egne forandringspotentialer ud til andre brugere, men også til virksomheder og organisationer. Brugerne, der både kan være mennesker, virksomheder og organisationer kan altså agere på relativt lige fod. På den måde gør TAG DEL det muligt for mennesker at være med til at definere, hvordan virksomheder og organisationer skal skabe socialt ansvarlige forandringer.

Platformen kan siges at medvirke til en frigørelse af frivilligt arbejde fra organisationerne og ved at gøre det muligt for brugerne at gøre mere uafhængigt i fællesskab. Frivilligheden bliver altså via TAG DELs crowdsourcingproces også en ressource, som almindelige mennesker med et forandringspotentiale kan bruge som en ressource til social iværksætteri.

 

Individual Social Responsibility – frivilligt arbejde version 3.0.

Overordnet mener vi, at vi befinder os i en overgangstid, hvor et stigende antal mennesker efterspørger nye måder at involvere sig i sociale og samfundsmæssige problemstillinger på. TAG DELs styrke er i den forbindelse, at platformen skaber rammer for en ny webbaseret frivillig praksisform, der er mere:

Tilgængelig, fleksibel, individuel, tidsmæssig relevant, løsrevet, kreativ og innovationsorienteret, synlig og anerkendelsesorienteret samt egennytte-orienteret.

Dertil vil TAG DEL tage det alvorligt, at det efterhånden er blevet alment kendt, at socialt ansvarlige handlinger ikke kun kommer de, som de rettes mod, til gode, men også har enorm værdi for dem, som udfører dem. Målet med TAG DEL er i den forbindelse ikke blot at imødekomme virksomheder og organisationers behov for et rum, hvor de kan udvikle og gøre opmærksom på deres Corporate Social Responsibility profil. Med TAG DEL vil vi nemlig gå et skridt videre og skabe et rum, hvor det er muligt for almindelige mennesker at positionere sig inden for det, vi betegner som ISR – Individual Social Responsibility.

TAG DEL imødekommer det moderne menneskes øgede behov for at synliggøre sine socialt ansvarlige handlinger og er en platform, hvor brugerne bliver anerkendt, får status, netværk, synliggør samt tilegner sig nye kompetencer. Derved vil TAG DEL gøre det mere attraktivt at blive aktiv medborger og arbejde på social ansvarlige projekter samt skabe et solidt udgangspunkt for, at brugerne engagerer sig yderligere i traditionelt frivillige. TAG DEL!