Av Sylvia Jacobsen, partner og seniorrådgiver i Ingerfair

Kan man klare å se verdien av det de frivillige gjør i et samfunnsperspektiv så tror jeg at man er kommet langt. Man kan jo skrive en hel avhandling på den helsegevinsten det gir ved å være frivillig. Det skal vi ikke gjøre i dag.

Men det er alikevel viktig å sette fokus på for å få igjennom noe som helst. Det gjelder frivillige organisasjoner, foreninger og kommuner. Dette er viktig fordi man da kan vise til konkrete tall spart ved ringvirkningene det frivillige arbeidet faktisk medfører ved f.eks å ha besøkstjeneste tilbud i hjemmene de eldre bor i.

Helsegevinst – kan kommunen tjene på frivilligheten?

Hva tror du resultatene blir ved å ha en godt velfungerende besøkstjeneste organisert og driftet av frivillige? Jeg tror det vil medfører mer trygghet og stabilitet for brukeren. Brukeren vil mest sannsynlig blomstre opp og få mer energi til å gjøre de mest hverdagslige tingene som igjen kan føre til at brukeren av tjenesten kan bo lenger hjemme og ikke være avhengig av kvalifisert helsehjelp. Jeg har selv vært besøksvenn hos eldre. Så jeg har sett med mine egne øyne hva som skjer med brukeren.

Det koster samfunnet 1 million i året å ha en pleietrengende boende på et sykehjem og ca 400 000 på et aldershjem. Hvis frivilligheten kan bidra  til at 30% av disse kan klare seg lengre hjemme vil det være en kostnadsbesparelse på rundt 16 milliarder i året på kommunenivå (SSB, 2013).

 Er dette fremdeles ikke noe å satse på fremover?

Den 17. august så skrev DN en artikkel om å bruke frivilligheten i helsesektoren og utfordringene rundt dette – “Avviser at frivillige er løsningen” var overskriften.

Jeg mener bestemt at å bruke frivillige er løsningen for en mer effektiv og bærekraftig helsesektor. Hvorfor? Vi vet at om 9 år vil eldrebølgen være på topp. I følge SSB vil antall eldre øke kraftig de neste årene, samtidig som forventet levealder vil øke. Derfor er det så viktig å allerede nå ha fokus på dette området og få alle med på laget ved å se verdien av det frivillige arbeidet.

Mer kompetanse

Men jeg mener selvsagt at for at dette skal være bærekraftig, så trenger man en handlingsplan hvor man blant annet har fokus på  kartlegging av behov, hvem som skal gjøre hva, kompetansekrav m.m. Når dette er gjort så mener jeg det er helt essensielt at de som jobber på sykehjemmene, og kommunen får kursing eller utdanning innen frivilligkoordinering. 

Profesjonalisering

Min mening er som ordføreren i Tromsø, Kristin Røymo (ap) sier, at det er behov for flere frivillige i helsesektoren i fremtiden. Det tok sin tid for helsesektoren i Danmark å se det samme. Men på bakgrunn av blant annet finanskrisen der, ble man tvunget til å profesjonalisere frivilligheten mer.

Jeg tror på utdanning og kompetanseheving for ansatte i helsevesenet om hvordan samarbeide bedre i sammen, samtidig få noen verktøy for å ivareta og lede frivillige.

I neste nyhetsbrev som kommer ut i slutten av september skal vi fortsette å se på eksempler fra denne sektoren. Men da skal jeg fortelle deg hvordan du får flere frivillige gjennom samarbeid.