Ekspertiser

Samskabelse og metoder til borgerinddragelse

 

Der er mange holdninger til, hvad samskabelse er. I Ingerfair mener vi, at det er en metode til at inddrage en række aktører ligeværdigt i at definere både problemstilling og løsningsforslag. Men samskabelsesprocesser kræver også et særligt ’mindset’ blandt de involverede parter samt organisatorisk parathed.

Samskabelse kan afprøves i små inddragelsesforsøg, hvor borgere, frivillige, virksomheder og kommune får fornemmelsen af potentialet og løser mindre udfordringer. Det kan også tilrettelægges som en større proces, hvor social isolation, ensomhed, sundhed, børns vilkår eller noget helt andet sættes på dagsordenen.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at ikke alt samarbejde med civilsamfundet er samskabelse. I Ingerfair understøtter vi både decideret samskabelsesprojekter og samarbejdsprojekter med inddragelse af borgere og civilsamfund.

Samskabelse og metoder til inddragelse

 

Sådan understøtter vi samskabelse og borgerinddragelse

I Ingerfair arbejder vi med at styrke den organisatoriske parathed, ’mindsettet’ og kompetencerne til procesfacilitering. Det gør vi gennem kurser for medarbejdere og seminardage for direktører, centerchefer og afdelingsledere. Vi planlægger også samskabelsesprocesser og faciliterer dem i kraft af vores rolle som den neutrale part. Yderligere foretager vi også undersøgelser og evalueringer af samskabelsesprojekter for at styrke projektets resultater og udvikling samt sikre forankringen af projektet.

Vi har i Københavns Kommune mange gange brugt Ingerfair, særligt omkring kompetenceudvikling af vores egne medarbejdere til at styrke vores enheders samarbejde med frivillige. Det har både været på et overordnet niveau omkring organisationens strategi og mere praksisnære forløb om det daglige samarbejde med frivillige borgere.

– Anders Sejerøe, specialkonsulent DIT:KBH

 

I samarbejde med konsulentvirksomheden Incento har vi udviklet Samskabelseslaboratoriet, som vi bruger som ramme for samskabelsesprocesser i den offentlige organisation. Derudover har vi skabt en uddannelsen “Design af samskabelsesprocesser” som er åben for alle. Her arbejder vi med metoderne bag samskabelse og sætter dem i kontekst af den organisation, som du kommer fra. Med denne praksisnære uddannelse, bliver du klædt på til at bygge samarbejdsrelationer med civilsamfundet og gøre din organisation klar til nye måder at arbejde på.

Eksempler

Her kan du se hvordan vi har grebet opgaven an, når vi har arbejdet med borgerinddragelse sammen med andre af vores kunder (her er det tydeligt at se, hvordan Randers Kommune er en frontløber i forhold til samskabelse)

Udvikling af ny friluftsstrategi

Ingerfair har bistået Randers Kommune i udvikling af deres friluftsstrategi. I denne proces har vi været med fra start til slut: Vi har sparret med Randers Kommune om udviklingsprocessen, bistået med, hvorledes der skulle kommunikeres til borgerne og andre interessenter, og vi har faciliteret borgermøder, været med til at formulere den endelige strategi og endelig været ansvarlige for den skriftlige opsamling.

Når naturen presser på, skaber samskabelse resultater

Ingerfair har faciliteret en samskabelsesproces for Randers Kommune og borgerne i Udbyhøj. Udbyhøj er et lille bysamfund ud til Randers Fjord, som er truet af vandstandsstigninger og stormflod. Læringsaspektet i processen var, at embedsmænd og afdelingsledere lærte at møde borgerne i øjenhøjde og reelt skabe nye løsninger sammen.

Processen blev til en borgerorganisering i et stormflodsudvalg samt en række konkrete forpligtelser mellem Randers Kommune, borgerforeningen, de lokale landmænd samt Beredskabsstyrelsen og Kystdirektoratet.

Når samskabelse forener interesserer og nye løsninger opstår 

Dette projekt i Randers Kommune startede fordi de i Naturpark Randers Fjord havde et tomt areal ved havnen, som skulle bruges til “et eller andet” som både ville komme borgerne og kommunen til gavns. Men hvad dette “et eller andet” skulle være, det var ikke helt klart.

Ingerfair faciliterede derfor en simpel samskabelsesproces, hvor de forskellige parter – borgere, kommunale medarbejdere, lokale foreninger og mange flere – mødtes på havnen for at snakke om, hvad dette areal skulle benyttes til. Til de sidste to møder deltog den arkitekt, der skulle udføre projektet, som derved havde mulighed for at få en fornemmelsen af alle parternes ønsker og behov.

På baggrund af de mange snakke, er løsningen blevet, at der skal opføres kanonbåde i havnen – et projekt som favner områdets historie og respekterer både miljø og lokalbefolkning. Samtidig vil der være plads til at der også kan laves flere projekter på havnen i fremtidig. Et perfekt eksempel på, hvor stor betydning det har at lytte til alles stemmer og i fællesskab finde løsningen.

Kontakt Ingerfair

Foredrag, kurser, sparringsforløb, undersøgelser eller noget helt femte? Tag endelig fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan understøtte dit arbejde med samskabende metoder til borgerinddragelse.