Undersøgelser og analyser – Kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det sunde psykosociale arbejdsmiljø. Ingerfair har i 2020 foretaget en undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer på tværs af sektorerne: Social- og sundhedsområdet, idræts-, fritids- og kulturområdet, internationale organisationer og miljø- og naturområdet med støtte fra Velliv Foreningen.

Resultaterne af undersøgelsen tegner et detaljeret billede af de psykosociale arbejdsmiljø og -forhold blandt ansatte i frivillige organisationer. De giver et øjebliksbillede af, hvordan ansatte i frivillige organisationer selv vurderer deres psykosociale arbejdsmiljø og -forhold.

I rapporten kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud for ansatte i frivillige organisationer ift. de nationale referencetal for 2019 udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Derudover kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud på tværs af sektorer, organisationsstørrelse, medarbejdere og ledere. Du kan læse om hvilke faktorer af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold, der har en positiv eller negativ påvirkning på trivslen blandt ansatte i frivillige organisationer.

 

Inspirationskatalog

Vi har udarbejdet et Inspirationskatalog, der giver anvisninger til, hvordan man kan arbejde mere systematisk med at skabe et sundt psykosocialt arbejdsmiljø i en frivillig organisation. Vores erfaring er ikke, at der er en uvilje overfor arbejdsmiljø-arbejdet i frivillige organisationer, men at der kan være en usikkerhed om, hvad der er de rigtige løsninger, og hvorvidt man har forstået problemstillingerne i det psykosociale arbejdsmiljø godt nok til at handle på det.

Kataloget er udviklet dels på baggrund af en større kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer. Derudover har vi i foråret 2021 fulgt Ventilen Danmark og Røde Kors Hovedstadens arbejde med at skabe systematik i arbejdsmiljø-arbejdet. Forslagene i kataloget samler således erfaringerne, succeserne samt de refleksioner og barrierer, vi har observeret undervejs.

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med at skabe et bedre arbejdsmiljø for dine ansatte og/eller frivillige?

Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde med en af vores konsulenter.

Se vores øvrige undersøgelser, analyser og evalueringer

Frivilligundersøgelsen 2022

En kortlægning af frivilliges motivation, tilfredshed og trivsel.
I Frivilligundersøgelsen 2022 har vi et særligt fokus på, hvad der er vigtigt for frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at være frivillige i deres organisation.

Barrierer og muligheder for deltagelse i det lokalpolitiske arbejde

– en dybdegående undersøgelse af, hvilke barrierer- og muligheder, der er for at kunne rekruttere nye aktive medlemmer til det lokale arbejde i Danske Handicaporganisationer (DH).

Sådan skaber du det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte

Frivillige og ansatte, der går side om side på en arbejdsplads, er kollegaer, og det gode samarbejde mellem dem kræver både fokus og opbakning fra ledelsen.

Evaluering af frivilligdrevne træningstilbud til ulykkesramte

– en evaluering af UlykkesPatientForeningen indsats, MoveIt, hvis formål er at skabe træningstilbud i hele landet for mennesker, der er ulykkesramte.

Unge klimafrivillige

Undersøgelse af danske klimabevægelsers kommunikation om nødvendigheden af samfundsforandringer.

Omverdensanalyse

– med fokus på: Deltagelse & deltagerskab – Motivation & fastholdelse – Bestyrelsesarbejde & professionalisering – Trivsel på arbejdspladsen