sæt præg på fremtidens arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Skab systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det sunde psykosociale arbejdsmiljø.

Vi har i Ingerfair udarbejdet et inspirationskatalog, der skal give inspiration til, hvordan I kan arbejde mere systematisk med arbejdet om det psykosociale arbejdsmiljø. Vores erfaring er ikke, at der er en uvilje overfor arbejdsmiljø-arbejdet i frivillige organisationer, men at der kan være en usikkerhed om, hvad der er de rigtige løsninger, og hvorvidt man har forstået problemstillingerne i det psykosociale arbejdsmiljø godt nok til at handle på det.

Inspirationskataloget har til hensigt at give nogle greb til, hvordan I kan skabe transparens gennem både pro- og reaktive strukturer, som både understøtter og fordre en sund kultur.

Kataloget er udviklet dels på baggrund af en større kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer (læs mere herom nedenfor) og de snakke, undersøgelsen har afledt. Derudover har vi i foråret 2021 fulgt Ventilen Danmark og Røde Kors Hovedstadens arbejde med at skabe systematik i arbejdsmiljø-arbejdet. Forslagene i kataloget samler således erfaringerne, succeserne samt de refleksioner og barrierer, vi har oplevet undervejs.

Hent inspirationskataloget

De psykosociale arbejdsforhold i frivillige organisationer blandt ansatte

Ingerfair har i 2020 foretaget en undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer på tværs af sektorerne: Social- og sundhedsområdet, idræts-, fritids- og kulturområdet, internationale organisationer og miljø- og naturområdet med støtte fra Velliv Foreningen.

Undersøgelsen er foretaget i foråret 2020, og er baseret på 278 besvarelser på tværs af sektor.

Resultaterne af undersøgelsen tegner et detaljeret billede af de psykosociale arbejdsmiljø og -forhold blandt ansatte i frivillige organisationer. De giver et øjebliksbillede af, hvordan ansatte i frivillige organisationer selv vurderer deres psykosociale arbejdsmiljø og -forhold.

I rapporten kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud for ansatte i frivillige organisationer ift. de nationale referencetal for 2019 udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Derudover kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud på tværs af sektor, organisationsstørrelse og medarbejdere og ledere. Du kan læse om hvilke faktorer af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold, der har en positiv eller negativ påvirkning på trivslen blandt ansatte i frivillige organisationer.

 

Vil du foretage en undersøgelse i egen organisation?

Du kan også downloade spørgerammen, vi har anvendt i undersøgelsen, hvis du ønsker at anvende samme eller dele af spørgerammen i din organisation! Derved kan du sammenligne jeres resultater med gennemsnittet for ansatte i frivillige organisationer, indenfor jeres sektor og/eller organisationsstørrelse.

GRATIS ONLINE-KURSUS

Se online-kurset om hvordan man skaber systematik i arbejder med det psykosociale arbejdsmiljø blandt lønnede medarbejdere i de frivillige organisationer.

Online-kurset er tilgængeligt gratis og varer 15 min.

HENT INSPIRATIONSKATALOGET

“Hvordan du kan skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”

HENT RAPPORTEN

“En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer på tværs af sektorer”

HENT SPØRGERAMMEN DER ER ANVENDT I UNDERSØGELSEN

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan man kan sætte fokus på det psykosociale arbejdsmiljø i din organisation ex. i form af et foredrag eller sparring?

– så kontakt Frederik Boll