sæt præg på fremtidens arbejdsmiljø i frivillige organisationer

Skab systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø

Det psykosociale arbejdsmiljø påvirker ikke blot den enkelte medarbejder i en frivillig organisation men også selve organisationen. Derfor er det vigtigt at have fokus på det sunde psykosociale arbejdsmiljø.

Vi har i Ingerfair udarbejdet et inspirationskatalog, der skal give inspiration til, hvordan I kan arbejde mere systematisk med arbejdet om det psykosociale arbejdsmiljø. Vores erfaring er ikke, at der er en uvilje overfor arbejdsmiljø-arbejdet i frivillige organisationer, men at der kan være en usikkerhed om, hvad der er de rigtige løsninger, og hvorvidt man har forstået problemstillingerne i det psykosociale arbejdsmiljø godt nok til at handle på det.

Inspirationskataloget har til hensigt at give nogle greb til, hvordan I kan skabe transparens gennem både pro- og reaktive strukturer, som både understøtter og fordre en sund kultur.

Kataloget er udviklet dels på baggrund af en større kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer (læs mere herom nedenfor) og de snakke, undersøgelsen har afledt. Derudover har vi i foråret 2021 fulgt Ventilen Danmark og Røde Kors Hovedstadens arbejde med at skabe systematik i arbejdsmiljø-arbejdet. Forslagene i kataloget samler således erfaringerne, succeserne samt de refleksioner og barrierer, vi har oplevet undervejs.

Hent inspirationskataloget

De psykosociale arbejdsforhold i frivillige organisationer blandt ansatte

Ingerfair har i 2020 foretaget en undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold i frivillige organisationer på tværs af sektorerne: Social- og sundhedsområdet, idræts-, fritids- og kulturområdet, internationale organisationer og miljø- og naturområdet med støtte fra Velliv Foreningen.

Undersøgelsen er foretaget i foråret 2020, og er baseret på 278 besvarelser på tværs af sektor.

Resultaterne af undersøgelsen tegner et detaljeret billede af de psykosociale arbejdsmiljø og -forhold blandt ansatte i frivillige organisationer. De giver et øjebliksbillede af, hvordan ansatte i frivillige organisationer selv vurderer deres psykosociale arbejdsmiljø og -forhold.

I rapporten kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud for ansatte i frivillige organisationer ift. de nationale referencetal for 2019 udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Derudover kan du læse, hvordan det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold ser ud på tværs af sektor, organisationsstørrelse og medarbejdere og ledere. Du kan læse om hvilke faktorer af det psykosociale arbejdsmiljø og -forhold, der har en positiv eller negativ påvirkning på trivslen blandt ansatte i frivillige organisationer.

 

Vil du foretage en undersøgelse i egen organisation?

Du kan også downloade spørgerammen, vi har anvendt i undersøgelsen, hvis du ønsker at anvende samme eller dele af spørgerammen i din organisation! Derved kan du sammenligne jeres resultater med gennemsnittet for ansatte i frivillige organisationer, indenfor jeres sektor og/eller organisationsstørrelse.

Du kan sætte fokus på trivsel og arbejdsmiljø med hjælp fra Velliv Foreningen

Med vores viden fra de undersøgelser og udviklingsforløb vi har lavet, kan vi hjælpe jer med at sætte fokus på, hvad der skaber trivsel, hvordan I skaber en systematik i jeres arbejdsmiljø-arbejde, hvilken betydning samarbejdet med frivillige har for ens arbejdsglæde eller noget helt fjerde.

Vi kan tilbyde et oplæg eller en workshop om lige det, I ønsker at sætte fokus på, eller vi kan understøtte en igangsætning af et forløb, I gerne vil starte.

Du kan søge 10.000 kr. hos Velliv Foreningen til at få os ud på Danmarks Mentale Sundhedsdag den 14. oktober, hvor vi sætter fokus på trivsel og sætte gang i samtalen mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere her: https://www.danmarksmentalesundhedsdag.dk/nyheder/soeg-om-10000-kr-til-at-styrke-den-mentale-sundhed-paa-arbejdspladsen/

Hent og læs inspirationskataloget “Hvordan du kan skabe systematik i arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”

Hent og læs rapporten “En kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer på tværs af sektorer”

Hent og læs spørgerammen, der er anvendt i undersøgelsen

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan man kan sætte fokus på det psykosociale arbejdsmiljø i din organisation ex. i form af et foredrag eller sparring?

– så kontakt Frederik Boll