Metodeudviklingsprojekt – Blå Kors

I 2021 har vi et samarbejde med Blå Kors, hvor vi sammen undersøger og blive klogere på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Familienetværk er et tilbud om socialt samvær, hvor udsatte familie kan deltage i gratis aktiviteter og dermed få et frirum i hverdagen. Familienetværk drives af frivillige, og er organiseret af Blå Kors i samarbejde med lokale kirker.

Samarbejdet er en del af projektet Giv det videre, hvor der sættes øget fokus på at inddrage brugerne i aktive roller og dermed styrke deres ressourcer gennem deres deltagelse i Familienetværkene.

Ingerfairs rolle i projektet består i at undersøge, hvordan Familienetværkene skaber positive forandringer for målgruppen, og hvilke muligheder der er, for at brugere udvikler sig til at blive frivillige i et Familienetværk. Desuden kigger vi på, hvilken betydning det har for at gå fra at være “bruger” til at være frivillige i Familienetværkene, og hvordan Familienetværkene kan udvikle sig via dette ændrede mindset.

Dette arbejde skal munde ud i udarbejdelsen af online undervisningsmateriale, som kan understøtte det videre arbejde med brugerfrivillighed i alle Blå Kors’ Familienetværk.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Lases F. Petersen

Periode

2021

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner? Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Høreforeningen – afprøvning af peer-to-peer-metoden

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Fællesskaber for alle

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.

Aktive grønne børgergrupper 60+

Fra 2018-2020 har vi været sparringspartner og ekstern evaluator på projektet Grønne borgergrupper 60+, VedvarendeEnergis projekt, der med støtte fra Velux Fonden, har hjulpet med at opstarte grønne borgergrupper.