Metodeudviklingsprojekt – Odense kommune, ny frivilligplatform

Fra 2021-2022 arbejdede vi i Ingerfair på et projekt i samarbejde med Odense Kommune og Lev Odense.

Odense Kommune besluttede med budget 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Indsatsen har resulteret i, at der igangsættes en række profilprojekter i forvaltningerne i 2020-2022. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Projektet ”Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap” er bare ét af flere profilprojekter, der blev igangsat i 2021.

Tanken med profilprojektet var at afdække, hvor der var behov for at etablere en platform af frivillige, så flere mennesker med handicap kunne få mulighed for at dyrke en interesse sammen med en frivillig, blive en del af det omgivende samfund, samt igennem samarbejde med Lev og Lev’s samarbejdspartnere at øge antallet af frivillige. Som projektledere på projektet, der kom til at hedde: ”Makkerskaber i Fællesskaber”, lagde vi en udførlig projektplan, som vi delte i fire faser.

  • I projektets indledende fase havde vi et mål om at skabe kendskab til de medarbejdere, der var tilknyttet området, interviewe potentielle frivillige og mulig styregruppe samt generelt at undersøge projektets muligheder, begrænsninger og opbakning.
  • I projektets anden fase havde vi et overordnet mål om at få etableret et frivilligkorps og klæde dem på til det første møde og aktiviteter med borgerne.
  • I projektets tredje fase lavede vi vores første rul af aktiviteter, for både at prøve forskellige aktiviteter af, men også for sideløbende at kunne evaluere hos de frivillige, medarbejderne og lederne på området.
  • I fjerde og afsluttende fase var vores primære mål at få forankret projektet i LEV Odense, så det kunne være selvkørende og bæredygtigt efter projektets afslutning.

I fjerde og sidste fase udarbejdede Odense Kommune en rapport. I denne kan du bl.a. finde projektplanen, vores konklusioner fra projektet samt en masse gode anbefalinger og metoder, som du kan blive inspireret af, hvis du står overfor at skulle sætte lignende projekter i søen.

Ansvarlige fra Ingerfair:

Lasse F. Petersen og Maria Aarup (tidligere juniorkonsulent)

Periode

2021-2022

Samarbejdspartnere/finansieret:

Odense Kommune

Rapport

Download rapport

Skabelsen af ny platform for frivillig

Læs artiklen om vores arbejde med at understøttet Odense kommune og Lev Odense i at starte en helt ny platform for frivillig op.

Læs hele artiklen

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Nye organiseringsformer

Projektet er et samarbejde mellem Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen.
Formålet med projektet er at afprøve en ny lokal organiseringsstruktur som et alternativ til lokalafdelingsstrukturen.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Udvikling af en peer-to-peer indsats og arbejdspladsrettede tiltag for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Den gode velkomst – et onboardingforløb for frivillige

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.