Metodeudviklingsprojekter – Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

I foråret 2022 samlede Ingerfair fem mindre frivillige organisationer inden for det sociale og sundhedsmæssige område, som alle delte den ’udfordring’, at ansatte i de fem frivillige organisationer skulle omlægge arbejdet med involvering af frivillige og samtidig skabe en systematik i deres arbejdsmiljø-arbejde.

 

De fem organisationer er:

  • Kirkens Korshær Holstebro-Herning
  • Værestedet Paradiset i Lyngby
  • Sabaah
  • Osteoporoseforeningen
  • SUMH

Der blev gennemført omfattende forundersøgelser i alle fem organisationer (survey og interview med både frivillige, lønnede ledere og medarbejdere), som blev finansieret af Ingerfair.

I forundersøgelserne fremgik, at de udfordringer, de fem organisationer oplevede, krævede at der blev etableret nye tilgange til de ansattes arbejde med frivillige, og at dette krævede en systematik i arbejdsmiljø-arbejdet, så rolleuklarhed, -konflikter og tidspres blev mindsket/blev forebygget.

 

”Rolleklarhed og tidspres i NGO’er”

På baggrund af forundersøgelserne søgte vi og fik i december 2022 ekstern finansiering hos Velliv Foreningen til videreførelse af projektet; ”Rolleklarhed og tidspres i NGO’er”.

Projektet handler både om at løse og/eller forebygge udfordringer omkring mental sundhed.

Selve projektet er organiseret i fem individuelle forløb – et forløb i hver organisation – og et fælles forløb hvor alle fem organisationer deltager sammen på en workshoprække i perioden februar 2023 til marts 2024.

Projektets resultater skal formidles som praksisnære redskaber/tilgange og/eller refleksioner til at styrke arbejdsmiljøet, som andre frivillige organisationer kan gøre brug af.

Dette produkt(er) udvikles i samarbejde med projektets følgegruppe, som deltager på tre halvdagsworkshop á hver 3timer i perioden oktober 2023 til marts 2024. Følgegruppen består af FriSe, Dansk Erhverv, Danske Handicap organisationer og Frivilligrådet samt en række større og mindre frivillige organisationer fra forskellige sektorer.

 

Formål med deltagelse i følgegruppe

Formålet med følgegruppen er at omsætte den viden, der skabes de fem forløb til et eller flere produkter. Der vil være mulighed for følgegruppens medlemmer at kommunikere om redskaberne om være medudviklere af dem, hvis det har interesse.

Redskaber/produkter lanceres september 2024, og her er der mulighed for paraply- og brancheorganisationer at deltage med oplæg e.l. hvis dette har interesse.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Frederik C. Boll, Inge Vahlgren og Line Lund Mikkelsen

Periode:

2022-2024

Finansieret af:

Velliv Foreningen

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se cases vedrørende vores metodeudviklingsprojekter

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Høreforeningen – afprøvning af peer-to-peer-metoden

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Fællesskaber for alle

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.

Aktive grønne børgergrupper 60+

Fra 2018-2020 har vi været sparringspartner og ekstern evaluator på projektet Grønne borgergrupper 60+, VedvarendeEnergis projekt, der med støtte fra Velux Fonden, har hjulpet med at opstarte grønne borgergrupper.