Metodeudviklingsprojekter – Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

I foråret 2022 samlede Ingerfair fem mindre frivillige organisationer inden for det sociale og sundhedsmæssige område, som alle delte den ’udfordring’, at ansatte i de fem frivillige organisationer skulle omlægge arbejdet med involvering af frivillige og samtidig skabe en systematik i deres arbejdsmiljø-arbejde.

 

De fem organisationer er:

Der blev gennemført forundersøgelser i alle fem organisationer (survey og interview med både frivillige, lønnede ledere og medarbejdere), som dannede grundlag for udformningen og projektansøgningen til Velliv Foreningen, som i slutningen af 2022 valgte at takke ja, til at støtte projektet.

 

”Rolleklarhed og tidspres i NGO’er”

Baseret på forundersøgelsens resultater, så handler projektet om at etablere nye tilgange til de ansattes arbejde med frivillige, og at dette kræver en systematik i arbejdsmiljø-arbejdet, så rolleuklarhed, -konflikter og tidspres blev mindsket/ forebygget.

Projektet er centreret omkring organisationernes arbejde med frivillige og deres arbejdsmiljø-arbejde.

Selve projektet er organiseret i fem individuelle forløb – et forløb i hver organisation – og et fælles forløb hvor alle fem organisationer deltager sammen på en workshoprække i perioden februar 2023 til marts 2024.

Projektets resultater skal formidles som praksisnære redskaber/tilgange og/eller refleksioner til at styrke arbejdsmiljøet, som andre frivillige organisationer kan gøre brug af.

Projektets produkt(er) udvikles i samarbejde med en følgegruppe, som deltager på tre halvdagsworkshop i perioden oktober 2023 til marts 2024. Følgegruppen består af FriSe, Dansk Erhverv, Danske Handicap organisationer og Frivilligrådet samt en række større og mindre frivillige organisationer fra forskellige sektorer.

 

Deltag i Følgegruppen

Formålet med følgegruppen er at omsætte den viden, der skabes i de fem forløb til et eller flere produkter. Det vil være muligt for følgegruppens medlemmer at kommunikere om redskaberne og være medudviklere af dem, hvis det har interesse.

Projektets produkter lanceres i september 2024, og her er der mulighed for paraply- og brancheorganisationer at deltage med oplæg e.l. hvis dette har interesse.

 

Ingerfairs rolle

Ingerfair er projektleder på projektet og ansvarlige for at designe de individuelle og tværgående forløb i samarbejde med organisationerne. Vi bidrager med perspektiver, tilgange og/eller veje at gå i arbejdsmiljø-arbejdet og i arbejdet med frivillige. Organisationerne er selv ansvarlige for de forandringer, der sker igennem projektet.

Ingerfair er ansvarlig for den løbende læring og opsamling af viden i projektet, så det udmønter sig i praksisnære redskaber/tilgange og/eller refleksioner. Dette sker i tæt samråd med projektet evaluator, Pluss.


Vi er autoriseret rådgiver inden for psykosocialt arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet.


Vi løser dog ikke påbudssager omkring vanskelige og komplekse problemstillinger omhandlende mobning og seksuel chikane.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se cases vedrørende vores metodeudviklingsprojekter

Nye organiseringsformer

Projektet er et samarbejde mellem Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen.
Formålet med projektet er at afprøve en ny lokal organiseringsstruktur som et alternativ til lokalafdelingsstrukturen.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Udvikling af en peer-to-peer indsats og arbejdspladsrettede tiltag for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Den gode velkomst – et onboardingforløb for frivillige

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.