Metodeudviklingsprojekt - Den gode velkomst

I efteråret 2019 indledte Ingerfair et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi nørdet og udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber og kigget på, hvilke forudsætninger der skal være i organisationer, for bedre at kunne tage imod frivillige med psykisk sårbarhed.

Formålet med projektet, der er finansieret af Velux Fonden, er at anvende eksisterende viden om praksisfællesskaber til at udvikle et “onboardingforløb” målrettet mennesker med psykiske sårbarheder. Målet er, at onboardingforløbet skal kunne anvendes i alle foreninger og organisationer, hvor ønsket er at inkludere denne målgruppe i et frivilligt, handlende fællesskab.

Metoden skal gøre det muligt at bevæge sig fra en position af periferdeltagelse i et frivilligt fællesskab til at have roller som deltagende og medskabende i fællesskabet.

Metodeudviklingen i projekt Getting On bygger på flere års forarbejde i Outsideren, der har haft fokus på at styrke de frivilliges selvstændighed og rolle i fællesskabet i foreningen.

For at sikre, at den udviklede metode er relevant i flere kontekster, udvikles metoden i de to organisationer, Foreningen Outsideren og Team Mod på Livet, som begge er brugerdrevne frivillige fællesskaber.

Outsideren har virkelig en unik tilgang til at arbejde med frivillige, og derfor har vi besluttet at lave en pro bono evaluering af deres gode arbejde. I evalueringen ser vi, hvordan de metoder, Outsideren bruger, kan videreudvikles til et decideret rammesat onboardingforløb. Dette forløb skal indeholde en tydelig forventningsafstemning og et fokus på hvilken rolle man kan spille overfor dem, der har lyst til at blive en del af fællesskabet.

Ingerfairs rolle i projektet er bl.a. at sikre en tydelig rammesætning af de enkelte aktiviteter i projektet samt systematisk opfølgning og læring, der kan oversættes til en metode til gavn for andre.

Projektet, afsluttet maj 2023, udmundede i en metodebeskrivelse, der kommer til at indgå i den afsluttende evaluering af temaet Fællesskaber for alle. Læs den her

Derudover har vi samlet de vigtigste pointer og refleksioner til både organsationen og frivilliggruppen:

Ansvarlig fra Ingerfair:

Marie Baad Holdt

Periode:

2019-2023

Samarbejdspartnere/finansieret af:

Outsideren, Team Mod på Livet og Velux Fonden

Pressemeddelelse:

Læs pressemeddelses om projektet

Metodebeskrivelse:

Læs metodebeskrivelse lavet op baggrund af projektet

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Nye organiseringsformer

Projektet er et samarbejde mellem Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen.
Formålet med projektet er at afprøve en ny lokal organiseringsstruktur som et alternativ til lokalafdelingsstrukturen.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Udvikling af en peer-to-peer indsats og arbejdspladsrettede tiltag for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.