Metodeudviklingsprojekt – Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan

I 2018 gik vi sammen med UlykkesPatientForeningen i gang med at undersøge, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen.

På daværende tidspunkt var det muligt at være frivillig som medlem eller suppleant i en af deres lokalbestyrelser, som mentor eller bisidder eller som tovholder på et træningstilbud.

UlykkesPatientForeningen har et ønske om at skabe flere måder at være frivillig på hos dem, hvor den frivillige oplever, at deres bidrag til foreningen matcher dét, som de har at give i form af tid og ressourcer samt deres ønske om fleksibilitet.

UlykkesPatientForeningens udgangspunkt er, at frivillighed i sig selv kan være en energigivende faktor. Samtidig er frivillighed for mange også drevet af et ønske om at hjælpe andre, og derfor skal de frivilliges aktiviteter også svare til et behov, som medlemmerne i foreningen har.

I lidt over to år har vi testet sammen med UlykkesPatientForeningen forskellige måder at være frivillig på i fem af foreningens lokalkredse samt i ét landsdækkende tilbud. Dette er der kommet en metodehåndbog ud af, der beskriver de metoder, der blev brugt, og som fortæller om, hvad UlykkesPatientForeningen lærte undervejs.

Målgruppen for metodehåndbogen er mellemstore landsdækkende foreninger med medlemsvalgte lokalafdelinger.

 

Metodehåndbogen giver to perspektiver på involvering af flere frivillige.

  • Det ene er ”Organisering af nye frivillige på lokalt plan”. Dette handler om, hvordan man som frivilligkoordinator kan arbejde sammen med lokalbestyrelserne i sin forening om at skabe flere frivilligroller på lokalt plan.
  • Det andet fokus er ”Organisering af nye frivillige på landsplan”. Dette handler om, hvordan man som frivilligkoordinator kan skabe flere frivilligroller nationalt ved at organisere en frivilliggruppe uden om de lokale afdelinger.

Ansvarlig fra Ingerfair:

Marie Baad Holdt

Periode

2018-2021

Samarbejdspartner:

UlykkesPatientForeningen

Finansieret af:

Metodehåndbog:

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner? Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Nye organiseringsformer

Projektet er et samarbejde mellem Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen.
Formålet med projektet er at afprøve en ny lokal organiseringsstruktur som et alternativ til lokalafdelingsstrukturen.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Udvikling af en peer-to-peer indsats og arbejdspladsrettede tiltag for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Den gode velkomst – et onboardingforløb for frivillige

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.