Metodeudviklingsprojekt – Høreforeningen

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer.

Høreforeningen har et særligt fokus på, hvordan de kan styrke deres indsats for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder og blandt unge (under 30 år).

I Ingerfair lavede vi en forundersøgelse, hvor vi undersøgte, hvordan potentielle frivillige blandt erhvervsaktive og unge (under 30 år) medlemmer kunne engageres. Derudover foretog vi en kortlægning af Høreforeningens eksisterende frivillighed med henblik på at få indblik i gruppernes muligheder og forudsætninger for at ’rumme’ nye typer frivillige.

Forundersøgelsen viste, at mange oplever at stå meget alene med sin høreudfordring på arbejdsmarkedet, og der blev efterspurgt et tilbud målrettet mennesker med høreudfordringer på arbejdsmarkedet.
Det har derfor resulteret i udviklingen af et projekt, hvis formål er at skabe et bedre psykosocialt arbejdsmiljø for mennesker med høreudfordringer. Projektet består dels i en afprøvning af forskellige interventioner på arbejdspladser og dels af en frivilligdreven peer-to-peer indsats.

Udviklingen af interventioner på arbejdspladser sker i samarbejder med mennesker med høreudfodringer, således at redskaberne/tiltagene tager afsæt i deres behov. Udviklingen sker på baggrund af workshops med målgruppen og sparring med virksomheder.

Formålet med at udvikle redskaber og tiltag, der kan implementeres på arbejdspladserne, er at afprøve, hvad der opleves som givende for at skabe et sundt arbejdsmiljø for mennesker med høreudfordringer.

Ligeledes bliver peer-to-peer indsatsen udviklet i samarbejde med mennesker med høreudfordringer, således at de frivillige, der skal drive indsatsen videre, også er med i udviklingen samt, at indsatsen er målrettet målgruppen.

Formålet er at skabe en national indsats, hvor mennesker med høreudfordringer kan dele viden og sparre omkring personlige og arbejdsrelaterede ting med en eller flere ligesindede, således at man føler sig mindre alene med sit hørehandicap.

Målet for projektet er at skabe bedre tilbud for og støtte til personer i den erhvervsaktive alder, så de opnår bedre mental trivsel på arbejdspladsen. Projektet ledes af Høreforeningen, mens Ingerfairs rolle er at rådgive og evaluere projektet. Derudover har vi indgået et samarbejde med Caspergaard, som bidrager med faglig viden omkring høreudfordringer og arbejdsmiljø.

Ansvarlige fra Ingerfair:

Lasse F. Petersen og Line Lund Mikkelsen

Periode:

2021-2024

Samarbejdspartnere/finanseret:

Støttet af Vellivforeningen. Projektet ledes af Høreforeningen, hvortil Ingerfair er rådgiver og evaluator og Caspergaard er samarbejdspartner.

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Fællesskaber for alle

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.

Aktive grønne børgergrupper 60+

Fra 2018-2020 har vi været sparringspartner og ekstern evaluator på projektet Grønne borgergrupper 60+, VedvarendeEnergis projekt, der med støtte fra Velux Fonden, har hjulpet med at opstarte grønne borgergrupper.