Metodeudviklingsprojekt – Høreforeningen

I starten af 2021 indledte vi et samarbejde med Høreforeningen om, hvordan de, gennem frivillighed, kan nå længere ud med deres arbejde og skabe positive forandringer for flere mennesker med høreudfordringer. Det førte til, at Høreforeningen i januar 2022 søgte og fik en bevilling fra Velliv Foreningen til at kunne påbegynde projektet, ”Ingen skal stå alene”.

Projektet har særlig fokus på, hvordan Høreforeningen kan styrke sin indsats for mennesker med høreudfordringer i den erhvervsaktive alder.

Målet med projektet er at udvikle en landsdækkende peer-to-peer indsats og lave tiltag på arbejdspladser, der kan styrke de psykosociale forhold for mennesker med høreudfordringer på arbejdsmarkedet.

Ingerfairs rolle i projektet

I Ingerfair leverede vi, forud for projektet ’Ingen skal stå alene’, en forundersøgelse, som var grundlaget for bevillingen fra Velliv Foreningen.

I projektet, ’Ingen skal stå alene’, indgår Ingerfair som udviklingspartner, og vi understøtter udviklingen af både den frivilligdrevne peer-to-peer indsats og udviklingen af tiltag på arbejdspladser, der skal forbedre de psykosociale forhold for mennesker med høreudfordringer.

Ingerfair bistår bl.a. i involveringen af målgruppen, som medudvikler af den frivilligdrevne peer-to-peer indsats og arbejdspladstiltagene. Vi bidrager også til opkvalificering af frivillige mhp. at skabe selvkørende frivilliggrupper.

Derudover står Ingerfair for den løbende systematik af vidensopsamlingen i projektet, så viden og læring i projektet løbende anvendes til at styrke og forbedre projektets peer-to-peer indsats og arbejdspladstiltagene.

Ansvarlige fra Ingerfair:

Lasse F. Petersen og Line Lund Mikkelsen

Periode:

2021-2024

Samarbejdspartner:

Høreforeningen og Caspergaard

Finanseret af:

Velliv Foreningen

Kontakt os

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan understøtte jeres projekter og være en aktiv samarbejdspartner?
Så ring til Frederik Boll på tlf 4084 7481 eller book et online- eller fysisk kaffemøde.

Se vores øvrige metodeudviklingsprojekter

Nye organiseringsformer

Projektet er et samarbejde mellem Bedre Psykiatri, Høreforeningen og Nyreforeningen.
Formålet med projektet er at afprøve en ny lokal organiseringsstruktur som et alternativ til lokalafdelingsstrukturen.

Rolleklarhed og tidspres i NGO’er

Frem til udgangen af 2024 udarbejder vi, via arbejdet med fem organisationer, praksisnære metoderedskaber til at styrke arbejdsmiljøet i frivillige organisationer.

Udvikling indenfor samskabelse og samarbejde med civilsamfund

”Frivilligheden først” er et kompetence- og organisationsudviklende forløb, som Ingerfair har udviklet for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning.

Odense kommune – ny frivilligplatform

Odense Kommune besluttede i 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere Frivillighed. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune

Organisering af nye frivillige på lokal- og landsplan; Metodehåndbog

Sammen med UlykkesPatientForeningen har vi undersøgt, hvordan UlykkesPatientForeningen kan hjælpe flere af deres medlemmer med at blive frivillige i foreningen. Efterfølgende er der blevet udarbejdet en Metodehåndbog.

Blå Kors – Giv det videre

I metodeudviklingsprojektet kigger vi sammen Blå Kors på, hvilke potentialer og barrierer der findes i at have en øget grad af brugerfrivillighed i Blå Kors’ Familienetværk.

Den gode velkomst – et onboardingforløb for frivillige

I  2020 indledte vi et samarbejde med Outsideren og Team Mod på Livet om metodeudviklingsprojektet, Getting On. Siden har vi udviklet metoder til at engagere mennesker med psykiske sårbarheder i frivillige fællesskaber.