Af Maria Aarup, tidligere juniorkonsulent i Ingerfair

Siden slutningen af foråret 2021, har vi i Ingerfair arbejdet på et projekt i samarbejde med Odense Kommune og Lev Odense om at starte en ny platform for frivillige op.

Odense Kommune besluttede med budget 2020 at iværksætte en indsats under overskriften Mere frivillighed. Indsatsen har resulteret i, at der igangsættes en række profilprojekter i forvaltningerne i 2020-2022. Projekterne skal understøtte nye samspil mellem frivillige foreninger og den nære velfærd i Odense Kommune. Projektet ”Flere muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med handicap”, er bare ét af flere profilprojekter, der er blevet igangsat i 2021.

Tanken med profilprojektet er at afdække, hvor der er behov for at etablere match mellem frivillige og mennesker med handicap, så flere mennesker med handicap får mulighed for at dyrke en interesse sammen med en frivillig og blive en del af det omgivende samfund.

 

Fagpersonale udtrykker både begejstring og bekymring

Henover sommeren har jeg talt med en masse medarbejdere på tre udvalgte arbejdspladser i Odense Kommune, der alle har tilknytning til det socialpædagogiske felt og dermed borgergruppen, som projektet henvender sig til.

Medarbejderne udtrykker en stor forkærlighed for deres arbejde, med et ønske om at hjælpe de borgere, der ikke kan selv, til at få nogle sejre i livet. De ser dermed dem selv som borgernes forlængede arm, der sikrer, at alle borgere uanset baggrund bliver behandlet fair og lige. Medarbejderne er umiddelbart positive stemt overfor profilprojektet, idet de oplever, at stadigt flere borgere sidder alene i deres lejligheder.

Ifølge dem, er fritiden for denne borgergruppe, blevet nedprioriteret over en lang årrække, så i stedet for at det er en velfærdsopgave, bliver det nu mere og mere en frivillighedsopgave. Medarbejderne hilser projektet velkomment, da disse tilbud ikke længere i samme grad stilles til rådighed af kommunen. De mener derudover, at det er positivt med en øget opmærksomhed på området generelt i samfundet.

Da jeg senere spørger ind til hvilke bekymringer de har til projektet, siger en: ”Jeg synes, det er rigtig godt, hvis ikke det er en skjult besparelse. Det kan jeg være lidt bekymret for. Det tror jeg, det handlede lidt om i starten, i kommunen, at spare på beskyttet beskæftigelse. Det er ikke den vinkel, jeg ønsker eller håber på, at man har her”.

Altså er der en frygt for en skjult kommunal nedskæringsagenda, som kommer fra tidligere erfaringer på området. Medarbejderne er vigtige samarbejdspartnere, hvorfor det kan være væsentligt at forstå deres eventuelle bekymringer og dermed mulige modstand overfor projektet. Det kan derfor være vigtigt at tale ind i medarbejdernes virkelighedsbillede og inkludere dem i etableringen, så de således er medspillere i projektet.

Særligt en ting går igen i medarbejdernes tanker og bekymringer ved projektet. Og det er rammesætningen. Det er vigtigt med klare rammer, så både borgerne og de frivillige ved, hvad de kan forvente. Derfor er det vigtigt, at vi i projektet sætter tid af til en indledende samtale med både den frivillige og borgerne, samt en løbende forventningsafstemning.

Medarbejderne udtrykker derudover en bekymring overfor en borgergruppe, som de beskriver, som både sårbare og åbenhjertede, og dermed kan blive ’nemme’ ofre for magtmisbrug. Det centrale ved denne bekymring, som medarbejderne udtrykker ift. rekrutteringen af frivillige er, at vi 1) skal sikre, at vi rekrutterer de ’rigtige’ frivillige, og at vi 2) klæder de frivillige på til arbejdet med borgerne. Vi er derfor i fuld gang med at kigge på undervisningsmateriale, frivilligkontrakter og introkurser, og ønsker at integrere flere af ovenstående bekymringer, så vi kan få skabt et godt fundament for den nye frivillige platform.

 

Opstart af ny platform for frivillig: 3 gode råd

Med afsæt i det vi har stødt på i vores indledende arbejde, kan vi komme med 3 gode råd til, hvis man ønsker at starte en ny frivilliggruppe op. Gennem de mange nye indsigter som interviewene med medarbejdere og ledere gav, fandt vi, at man skal være særligt opmærksom på:

  • At finde frem til de barrierer, der opleves hos nøgleaktørerne, så projektet nemmere kan implementeres og gøres bæredygtigt.
  • At skabe kendskab til frivilliggruppen og borgergruppen gennem indledende samtaler, forventningsafstemning og klare rammer.
  • At forstå hvem der skal klæde de frivillige på, hvordan det skal gøres, og hvad der er brug for af kompetencer/ressourcer til det.