Ofte er grunden til, at man er frivillig, fordi man enten er blevet opfordret eller valgt til det. På den baggrund har vi, i Frivilligundersøgelsen 2021, sat os for at undersøge, hvad der skal til for, at flere frivillige aktivt vil gå ud og opfordre andre til at blive frivillige.

Af Emilie S. Grønning, Juniorkonsulent i Ingerfair

I Frivilligundersøgelsen 2021 har vi haft et særligt fokus på, hvad der er vigtigt ift. frivilliges tilbøjelighed til at anbefale andre at blive frivillige i deres organisation. Vi har her fundet en sammenhæng mellem de frivilliges generelle tilfredshed med at være frivillig og deres tilbøjelighed til at anbefale frivilligheden. Helt konkret kan vi se, at det er de frivillige, hvis tilfredshed ligger helt i top, der aktivt vil gå ud og promovere frivilligheden.

Så i virkeligheden ligger opgaven, bag at skabe frivillige ambassadører i at blive klogere på de frivilliges tilfredshed og på, hvordan man kan styrke den. I Frivilligundersøgelsen 2021 har vi derfor stillet skarpt på, hvilke specifikke faktorer, der kan være med til at skabe en høj tilfredshed blandt frivillige og hvilke faktorer, der trækker tilfredsheden ned.

 

På den måde har vi fundet ud af, at de fire faktorer, med den mest positive påvirkning på frivilliges tilfredshed, er:

  • Det at man bliver glad af at være frivillig
  • Det at man oplever at have meningsfulde opgaver
  • At opleve at man gør en forskel for sin organisations sag
  • At indgå i et meningsfuldt fællesskab

 

De fire vigtigste faktorer for frivilliges tilfredshed

Den faktor, der påvirker de frivilliges tilfredshed mest positivt, er det at man bliver glad af at være frivillig. Hvad glæden består af, eller hvad der skaber den, uddybes ikke i statistikken, men fra vores interviews med frivillige har vi fået forskellige bud. En frivillig beskriver, hvordan ”det giver en glæde at kunne gøre noget for andre mennesker”, mens en anden frivillig udtaler at, ”det er så livsgivende, at man rent faktisk godt kan komme afsted med nogle ting, som kan gøre en forskel for andre”. For begge disse frivillige, er glæden ved frivillighed altså i høj grad forbundet med en oplevelse af at kunne hjælpe- og gøre en forskel for andre mennesker. I andet citat ser vi til gengæld også, hvordan det at lykkes med ens opgaver og føle at man får udrettet noget, som kan gøre en forskel, kan have stor betydning for det, man personligt føler man får ud af at lave frivilligt arbejde.

Fokusset på at udrette noget taler godt ind i den næste faktor i undersøgelsen: Oplevelsen af at have meningsfulde opgaver. Dette påvirker frivilliges tilfredshed positivt, i næsten lige så høj grad som glæden ved frivillighed. Igen kan vi, ved hjælp af interviews, få et lidt større indblik i, hvad meningsfulde opgaver eksempelvis kan betyde for de frivillige. En frivillig udtaler, hvordan det er ”vigtigt at have noget praktisk at holde i for at føle, at man har en funktion”. For denne frivillige er det altså vigtigt, at de opgaver vedkommende står med, har en tydelig funktion. På den måde finder den frivillige en mening med opgaverne, og for vedkommende opnås denne følelse helt konkret, når der er noget praktisk at udrette.

Den tredje faktor, der påvirker frivilliges tilfredshed positivt, er det at gøre en forskel for sin organisations sag. Den adskiller sig fra foregående faktor, ved at fokusset her ikke så meget er på de konkrete opgaver, den frivillige udfører, men på de frivilliges forhold til den overordnede sag. Denne faktor kobles, af dem vi har interviewet, ofte med selve motivationen bag at være frivillig. Adspurgt til hvorfor vedkommende er frivillig, udtaler en frivillig ”Jeg startede ikke med at deltage for at være med i et fællesskab, men fordi jeg havde en sag jeg brændte for”, mens en anden frivillig simpelthen svarer: ”For at hjælpe andre”. Men udover at ideen om at gøre en forskel motiverer folk til at starte som frivillige, kan vi altså nu se vigtigheden i, at de frivillige også får indfriet det ønske og oplever at gøre en forskel, efter de er startet som frivillige.

Vi så tidligere i artiklen, hvordan frivillige har koblet det at gøre en forskel, med deres glæde ved frivillighed, og vi kan gennem statistikken se, at det altså ligeledes er meget vigtigt for de frivilliges tilfredshed – og derved for sandsynligheden for, at man anbefaler andre at blive frivillige.

Den sidste faktor vi her vil fremhæve, er det at indgå i et meningsfuldt fællesskab. En frivillig udtaler, om det fællesskab frivilligheden har faciliteret: ”Der har netværksgruppen, som jeg har været en del af, været helt fantastisk. I starten brugte vi meget netværket til at tale om vores arbejde, men nu er vi bare veninder, hvor vi tager på weekendture og deltager i organisationens arrangementer sammen.” Ligeledes beskriver en frivillig, hvordan drivkraften bag vedkommendes frivillighed har ændret sig: ”Det var først opgaven og blev senere kammeratskabet”. Her ses det, hvordan det fællesskab, der er faciliteret af frivilligheden, af flere beskrives som ”kammeratskab” og venskab, hvilket understreger den store betydning, disse fællesskaber har for de frivillige.

 

Sammenkoblede faktorer

Virkelighedens verden er selvfølgelig mere mudret, hvilket vi også kan se i citaterne, hvor flere af faktorerne, der påvirker tilfredsheden positivt, kan være forbundne hos de frivillige i praksis. I det sidste citat har vi at gøre med en frivillig, der måske ikke var startet som frivillig, hvis ikke det var for den vigtige opgave organisationen varetager, men som efterhånden tillægger fællesskabet en større rolle i vedkommendes fortsatte frivillige arbejde.

Ligeledes ser vi, hvordan faktorerne omkring glæde og at gøre en forskel, for nogle frivillige også ses som tæt forbundne. Derfor kan det også være svært at lokalisere, præcist hvor det vil være mest virkningsfuldt at sætte ind, hvis man ønsker at øge tilfredsheden blandt sine frivillige.

I Frivilligundersøgelsen 2021 forsøger vi at adskille de forskellige faktorer, da de netop i hverdagens praksis ofte smelter sammen. Det at vi dechifrerer de forskellige faktorer, kan forhåbentlig skabe et fokus for, hvor man kan sætte ind for at øge de frivilliges tilfredshed, for derigennem at styrke ambassadørskabet blandt ens frivillige.

Udover de fire faktorer vi her har gennemgået, kan yderligere fem faktorer, med en positiv påvirkning på frivilliges tilfredshed, findes i Frivillighedsundersøgelsen 2021.

Læs Frivillighedsundersøgelsen 2021